โกฮับ ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เจ้าเก่า โปรดระวังของปลอม
โกฮับ ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เจ้าเก่า โปรดระวังของปลอม
สายด่วน : 086-317-8008

1)จุดเด่นแฟรนไชส์ ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า

1.1) ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่คนไทย

ส่วนใหญ่รู้จักและไว้ใจในชื่อเสียงที่มีมาอย่างยาวนาน

ต้นกำเนิดจากรังสิตของแท้และดั่งเดิมมากกว่า 60 ปี

1.2) รสชาติน้ำก๋วยเตี๋ยวที่เข้มข้นและกลมกล่อม

1.3) มีการจดเครื่องหมายบริการคำว่า "ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิต

เจ้าเก่า" อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2) คุณสมบัติแฟรนซีผู้รับสิทธิ(Franchisee)

ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า

2.1) ต้องเป็นผู้มีความตั้งใจ อดทน รักในการบริการและการขาย

2.2) ต้องเป็นผู้มีความสื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ

2.3) ต้องเป็นผู้มีเงินทุนหมุนเวียนและทำเลการขายที่เหมาะสม

2.4) ต้องเป็นผู้ยอมรับและเข้าใจกฎเกณฑ์ของแฟรนไชส์ 

3) การบริการแฟรนซีผู้รับสิทธิ(Franchisee) ก๋วยเตี๋ยว

เรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า

 3.1) แฟรนซีผู้รับสิทธิ(Franchisee) สามารถใช้เครื่องหมาย

บริการ"ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า" ได้อย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย

 3.2) อบรมการดำเนินธุรกิจก่อนการขาย

 3.3) ช่วยสนับสนุนด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขาย

 3.4) ช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านการขายตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์

 

 

4) เงื่อนไขสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า

 4.1) สัดส่วนการตวงวัดตามที่เรากำหนด
        
 4.2) ราคาวัตถุดิบตามท้องตลาดที่มีการขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจ        

 4.3) ราคาขาย 40-45 บาทต่อชามขั้นต่ำ
        
 4.4) ต้นทุนที่เกิดขึ้นมาจาก = ราคาต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วย,

ราคาค่าแก๊สหุงต้ม เท่านั้น
        
 โดยคิดเฉลี่ยแล้วต้นทุนอยู่ที่ 20-25 บาทต่อชาม แสดงว่า

กำไรที่เกิดขึ้นคือ 75-100 เปอร์เซ็นต์ ต่อชาม 

5) กำไรที่ได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวต่อชาม

 ตัวอย่างแสดงกำไรที่เกิดขึ้น (ไม่หักค่าใช้จ่ายแฟรนไชส์

และต้นทุนคงที่) 

กำไรทั้งหมดต่อเดือน= 100ชามต่อวัน(ขั้นต่ำ) x กำไร 20

ถึง25 บาทต่อชาม(ขั้นต่ำ) x จำนวนวันขาย 28 วันเท่ากับ

56,000 ถึง 70,000 บาทต่อเดือน
   


 

6) ตัวอย่างจุดคุ้มทุนที่เกิดขึ้น

   - ชุดคีออสรถเข็น 54,900 บาท+ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 30,000

บาท/เดือนค่าอื่นๆ 50,000 บาท/ปี จุดคุ้มทุน คือ  ตั้งแต่

เดือนที่ 4 เป็นต้นไป จึงจะคุ้มทุน ถ้าเฉลี่ยขายได้วันละ

100 ชาม

                                                                    
   - ชุด Counter 51,900 บาท+ ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 30,000

บาท/เดือนค่าอื่นๆ 50,000 บาท จุดคุ้มทุน คือ  ตั้งแต่เดือน

ที่ 4เป็นต้นไป จึงจะคุ้มทุน ถ้าเฉลี่ยขายได้วันละ 100 ชาม

                                                                                      
   - ชุด Food Court/Food Center ราคารวมทั้งหมด

เท่ากับ  37,000 บาท + ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 10,000 บาท/

เดือนค่าอื่นๆ 10,000 บาท จุดคุ้มทุน คือ  ตั้งแต่เดือนที่ 3

เป็นต้นไป จึงจะคุ้มทุน ถ้าเฉลี่ยขายได้วันละ 100 ชาม                                                                     
 (กรณี Food Court/Food Center คิดค่า GP จากยอด

ขายเฉลี่ยที่ 30 - 40%) 

                                                                   
หมาย เหตุ : ค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อเดือน เช่น ค่า

เช่าสถานที่, ค่าจ้างแรงงาน, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, อื่นๆ                                                                         
                 : ในการคิดคำนวณจุดคุ้มทุนเป็นการคิดเพียง

ประมาณการณ์เบื้องต้นเท่านั้น


 

7) การขนส่ง

   - คิดค่าขนส่งตามจริงโดยจะมีเปอร์เซ็นต์ลดราคา

วัตถุดิบตามยอดการสั่งซื้อ